Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Szanowni Państwo

W związku z Uchwałą nr XXXVII/1157/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21.01.2021 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 10.03.2021 r. poz. 1074) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi, uzależniającą opłatę za wywóz nieczystości od średniego zużycia wody w budynkach mieszkalnych (nieruchomościach), informujemy,
iż od 1 lipca 2021 r. naliczenie zaliczki za wywóz śmieci odbywać się będzie w oparciu o wskazania wodomierzy mieszkaniowych (suma wskazań wodomierzy zimnej i ciepłej wody) wyliczone jako średniomiesięczne zużycie wody za okres 6 miesięcy tj. okres rozliczeniowy zużycia wody wynikający z „Regulaminu rozliczania zimnej i ciepłej wody oraz kosztów gospodarki cieplnej” w SM „Dąbrowa” - § 4 pkt 1.

Pierwsze wyliczenie dotyczyć będzie okresu 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Tak wyliczone średniomiesięczne zużycie wody w m3 pomnożone przez stawkę opłat, w zł/m3 – ustaloną w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi to jest 9,60 zł/m3 stanowić będzie zaliczkę na poczet opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz śmieci) od 1 lipca 2021 r.
Od 1 sierpnia 2021 r., po rozliczeniu zużycia wody za I półrocze 2021 r. (01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.) zostaną ustalone nowe zaliczki na poczet opłat za wywóz śmieci dla użytkowników lokali mieszkalnych, wynikające ze średniomiesięcznego zużycia wody za w/w okres.

Zasady rozliczenia zaliczek zostaną określone odrębnym Regulaminem.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”