Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Pod koniec lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku, w wyniku zaleceń ówczesnych władz spółdzielczych, wiele dużych spółdzielni mieszkaniowych, mając na celu jak najlepszą obsługę mieszkańców oraz sprawniejsze zarządzanie rozproszonymi w większości zasobami, podjęło działania podziałowe.

11 października 1979 roku działacze samorządowi z osiedli: Zarzew, Łęczycka-Przędzalniana i Dąbrowa, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” podjęli na Zebraniu Założycielskim decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1980 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew”.

Po ponad 10 latach - 25 września 1990 r. - samorządowcy osiedla Dąbrowa postanowili wyodrębnić się ze struktur SM „Zarzew” i na II Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli, Uchwałą 2/3/90 dokonano podziału, w efekcie którego utworzona zostanie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa”.

18 września 1991 r. z zasobów osiedla Dąbrowa utworzona została Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w kwartale ograniczonym od północy Parkiem Podolskim, od wschodu torami PKP linii Łódź-Widzew - Łódź-Chojny, od południa ulicą Generała Jarosława Dąbrowskiego i od zachodu Aleją Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.

Celem działania SM „Dąbrowa” jest prowadzenie celowej i oszczędnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz działalności eksploatacyjnej, gospodarczej i kulturalnej dla wszystkich członków należących do Spółdzielni.

 

Oferty, przetargi


brak 

ODK Romus