Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

Właścicielem witryny internetowej „smdabrowa.pl” jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄBROWA” wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 104714.

 Definicje

 • „Spółdzielnia” – „Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄBROWA” w Łodzi
 • „Witryna” – materiały publikowane na stronach serwisu internetowego „smdabrowa.pl”.
 • „Gość” – osoba, która weszła na strony witryny internetowej https://www.smdabrowa.pl.
 • „Użytkownik” – Członek Spółdzielni, który uzyskał dane dostępowe do wydzielonej, niepublicznej części serwisu internetowego pod adresem domenowym https://www.smdabrowa.pl i wykorzystując proces logowania poprzez podanie Loginu i Hasła uzyskał dostęp do części przeznaczonej wyłącznie dla Członków Spółdzielni.
 • „Login” – niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w Witrynie.
 • „Hasło” – zestaw znaków, znany tylko Użytkownikowi, służący autoryzacji dostępu do wydzielonej części Witryny dla Członków Spółdzielni.

Zasady korzystania z Witryny

 • Korzystanie z serwisu internetowego jest bezpłatne.
 • Gość korzystający z Witryny obowiązany jest zachować poszanowanie praw do materiałów prezentowanych zgodnie z przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 • Na Użytkowniku dodatkowo spoczywa obowiązek zachowania poufności informacji czerpanych z niepublicznej części Witryny.
 • Zarówno Gość jak i Użytkownik mogą zawartość witryny wykorzystać tylko w zakresie dozwolonym do użytku osobistego. Wykorzystanie jej do celów innych, w szczególności komercyjnych w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni.
 • Użytkownikowi Login i Hasło nadaje Spółdzielnia na pisemny wniosek składany w jej siedzibie.
 • W wypadku utraty Hasła do Witryny, Użytkownik może uruchomić procedurę ustawienia nowego Hasła bądź winien zgłosić się do Spółdzielni celem zablokowania poprzedniego dostępu i uzyskania nowego hasła jednorazowego.
 • Spółdzielnia ma prawo zablokować dostęp Użytkownikowi do Witryny w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszymi zasadami lub przepisami prawa.
 • Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem danych dostępowych, przez Użytkownika, do witryny osobom trzecim.


Zasady zostały przyjęte uchwałą Zarządu Spółdzielni Nr 21/17 z dnia 10-05-2017 r.