Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĄBROWA”
w Łodzi ul. Tatrzańska 112

 

ogłasza
konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 następujących robót i usług:

 1. Roboty dociepleniowe budynków,
 2. Malowanie klatek schodowych,
 3. Remont dachów,
 4. Montaż turbowentów,
 5. Wymiana elektrycznych tablic rozdzielczych,
 6. Wymiana wymienników ciepła ciepłej wody użytkowej,
 7. Remont dźwigu osobowego,
 8. Roboty drogowe,
 9. Konserwacja i remont instalacji elektrycznej,
 10. Konserwacja domofonów,
 11. Montaż podliczników energii w zespole garażowym,
 12. Roboty wod.-kan., c.o. i gazowe,
 13. Przegląd instalacji gazowych i przewodów wentylacyjnych,
 14. Remont nawierzchni tarasów w pawilonach,
 15. Budowa schodów zewnętrznych między budynkami 621B i 621C,
 16. Wykonanie usług w zakresie sprzątania w zasobach Spółdzielni,
 17. Roboty ślusarskie.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia na poszczególne roboty można pobrać:

 • dla pozycji 1 - 15, 17 w Dziale Technicznym, ul. Zbaraska 11,
 • dla pozycji 16 w Dziale Administracji, ul. Tatrzańska 112 pokój 2.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 4.12.2020 r.

Wadium w wysokości:

poz. 1            -  100 000,00 zł

poz. 2 - 16    -  10 000,00 zł

poz. 17          -  bez wadium

płatne na rachunek bankowy:

PKO BP SA IV o/Łódź nr 52 1020 3378 0000 1202 0011 3548.

Wadium podlega zwrotowi bez naliczania odsetek.

Wykonawcy, których oferty zostaną przyjęte, będą powiadomieni i zaproszeni do negocjacji. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:

 • Działu Technicznego (poz. 1 - 15, 17) tel. 42 25 36 454, 42 25 36 456, 42 25 36 457,
 • Działu Administracji (poz. 14) tel. 42 25 36 447,

Dokumentację do poszczególnych punktów konkursu ofert można pobrać pod linkiem link zewnetrzny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.