Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĄBROWA”
w Łodzi ul. Tatrzańska 112

 

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego:

  • pawilon 621C, w Łodzi, ul. Tatrzańska 124b, powierzchnia 15,09 m2 (parter), wadium 310,00 zł.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętych kopertach do 26.06.2019 r. do godziny 1500 w sekretariacie SM "Dąbrowa" w Łodzi, ul Tatrzańska 112.
Informacja telefoniczna 42 25 36 437, kom. 571 335 444.

Otwarcie ofert nastąpi 27 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Spółdzielni z udziałem oferentów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz możliwość odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje:

Oferta winna zawierać:

  • nazwę i siedzibę oferenta oraz NIP, PESEL, serię i numer Dowodu Osobistego, oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS wydany nie później niż 6-m-cy przed datą złożenia oferty
  • określenie szczegółowe zakresu proponowanej działalności w lokalu,
  • określenie proponowanej kwoty czynszu miesięcznego brutto
  • oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

Wadium jest wnoszone przelewem na konto Spółdzielni:
PKO BP SA  nr 52 1020 3378 0000 1202 0011 3548.
Liczy się data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Oferentom, których oferty zostały odrzucone, wadium jest zwracane niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu ofert. W przypadku oferenta, który wygrał konkurs - wpłacone wadium jest zaliczane na poczet czynszu.

Wadium podlega przepadkowi w razie uchylania się od podpisania umowy najmu przez oferenta, który wygrał konkurs.

 

 

ODK Romus