Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa” w Łodzi

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĄBROWA”
w Łodzi ul. Tatrzańska 112

 o g ł a s z a

na dzień 6 lipca 2018 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tatrzańskiej 112 pok. nr 14 o godzinie 1000 przetarg nieograniczony (otwarcie ofert) dla osób fizycznych lub prawnych, na uzyskanie pierwszeństwa objęcia zwolnionego lokalu mieszkalnego w zasobach SM „Dąbrowa” w celu ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu.

W dyspozycji Spółdzielni znajduje się:

lokal mieszkalny nr 24 przy ul. Kossaka 14, blok nr 737 w Łodzi
składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją oraz przedpokoju o łącznej pow. 47,22 m2 , położony na parterze.

Cena wywoławcza
stanowi wartość wkładu budowlanego i wynosi: 145 266,- zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu (otwarcie ofert).
Za wywiązanie się ze zobowiązania uznaje się datę wpływu środków na konto Spółdzielni, najpóźniej w dniu 3 lipca 2018 r. Wadium wynosi 14 526,60 zł.

Oferty należy składać w terminie od dnia 12 czerwca do dnia 4 lipca 2018 r. w sekretariacie Spółdzielni ul. Tatrzańska 112 pokój nr 14 w godz. 800 – 1430 (we wtorki w godz. 1100 – 1700).

Oferty składa się w zamkniętych kopertach, uniemożliwiających zapoznanie się z treścią oferty. Nazwisko osoby składającej ofertę lub nazwa osoby prawnej nie podlega zastrzeżeniu, może więc być umieszczone na zewnątrz koperty. Oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę firmy przystępującego do przetargu.
  2. oferowaną kwotę stanowiącą kwotę wywoławczą powiększoną o kwotę przebicia lub jej wielokrotność.
  3. w przypadku osób prawnych: do oferty należy dołączyć wypis z KRS wydany nie później niż 6-m-cy przed datą złożenia oferty.
  4. zobowiązanie do zwrotu kosztów za ogłoszenie prasowe
  5. zobowiązanie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu, jak również kwot należnych podatków.

Minimalna kwota przebicia stanowi 1 000,- zł lub wielokrotność tej kwoty.

Otwarcie ofert jest jawne.

Przetarg wygrywa uczestnik, który zaoferuje najkorzystniejszą kwotę.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeśli wygrywający przetarg nie złoży w terminie 30 dni od dnia przetargu nie wniesie zaoferowanej w przetargu kwoty lub uchyla się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu oraz kosztów ogłoszenia prasowego.

Skutki nie zapoznania się przed przetargiem ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez prawa dochodzenia roszczeń i bez podania przyczyny.

Mieszkanie do przetargu można oglądać w dniach od 5.06.2018 r. do dnia 4.07.2018 r.

(klucze: Administracja Oś. „Dąbrowa” ul. Tatrzańska 112 pok. nr 2)

Numer konta Spółdzielni: 52 1020 3378 0000 1202 0011 3548 PKO BP SA IV O/Łódź.

Informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 1
lub telefonicznie 42 25 36 444 lub 42 25 36 445.